Wij gebruiken functionele cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op sluiten te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van cookies.
  • Start
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschappen De Vos diensten Enschede B.V., statutair gevestigd te Enschede en De Vos diensten Deventer B.V., statutair gevestigd te Deventer.

I. ALGEMEEN

Artikel 1: definities

1. Opdrachtgever: de wederpartij die met de besloten vennootschap De Vos diensten Enschede B.V. hierna te noemen: De Vos diensten, een overeenkomst aangaat dan wel ter zake onderhandelt evenals de wederpartij die bij De Vos diensten een offerte opvraagt en door De Vos diensten een offerte wordt toegezonden.

2. Overeenkomst: de bindende overeenkomst tussen De Vos diensten en de opdrachtgever, in welke vorm dan ook, evenals de wijziging(en) en aanvulling(en) daarop en iedere (nadere) bestelling die uit hoofde van de overeenkomst wordt geplaatst.

Artikel 2: Toepassing

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van De Vos diensten, evenals op alle door De Vos diensten te sluiten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende werkzaamheden, de levering van goederen en diensten daaronder begrepen. Toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitgesloten.

2. Het tot stand komen van een overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat deze voorwaarden door de opdrachtgever zijn aanvaard.

3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Afwijkingen gelden bij afwijking alleen voor de betreffende aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze afwijkingen van toepassing zijn.

4. Indien De Vos diensten niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn en/of dat De Vos diensten het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

5. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze voorwaarden, of de onderdelen daarvan, die onredelijk bezwarend zijn voor de opdrachtgever omdat ze voorkomen op de lijst als bedoeld in artikel 6:236 BW dan wel in strijd zijn met de bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing. De overige bepalingen blijven in dat voorkomende geval onverkort van toepassing.

6. De vernietiging en/of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. De strijdige, niet rechtsgeldige bepaling, wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling waarmee zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes van De Vos diensten zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, of indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

2. Indien een aanbieding of offerte een vrijblijvend aanbod bevat en door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft De Vos diensten het recht het aanbod binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Aanbiedingen en offertes van De Vos diensten kunnen slechts zonder afwijkingen door de opdrachtgever worden aanvaard.

3. Mondelinge aanbiedingen en offertes zijn niet bindend, tenzij deze door De Vos diensten naderhand schriftelijk zijn bevestigd.

4. Alle door De Vos diensten verstrekte opgaven van formaten, afmetingen, aantallen, gewichten, tarieven en verwerkingsmogelijkheden worden met de grootst mogelijke zorg kenbaar gemaakt; De Vos diensten staat er echter niet voor in dat zich geen afwijkingen kunnen of zullen voordoen.

Artikel 4: Overeenkomsten

1. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand door aanvaarding en de schriftelijke bevestiging ervan door De Vos diensten.

2. De tekst van de bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.

3. Wordt tegen de tekst en inhoud van een bevestiging, zoals in lid 1 van dit artikel omschreven, binnen 3 dagen na ontvangst niet door de opdrachtgever geprotesteerd, dan binden deze de opdrachtgever.

4. Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts-)personen worden bedoeld, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomst.

5. Mocht de overeenkomst namens de opdrachtgever worden gesloten door een derde, dan staat deze derde ervoor in, dat de opdrachtgever deze voorwaarden heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware zij zelf opdrachtgever.

6. De Vos diensten is gerechtigd om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. De Vos diensten is echter niet aansprakelijk voor enig handelen van deze derden.

7. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Vos diensten is het de opdrachtgever verboden rechten of plichten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

8. De Vos diensten is bevoegd om een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende overeenkomsten op te schorten. Deze bevoegdheid kan onder meer worden ingeroepen vanwege de inhoud, de aard, de strekking of de vorm van een dergelijk verzoek, evenals vanwege technische bezwaren, weigering van (vooruit)betaling of strijdigheid van het verzoek met de belangen van De Vos diensten dan wel derden, waaronder andere opdrachtgevers.

9. De opdrachtgever kan zich niet op het bestaan van een overeenkomst beroepen, indien voor of bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, waaronder formaten, afmetingen, gewichten en aantallen niet juist of onvolledig zijn. De Vos diensten behoudt zich, voor zover het bestaan van een overeenkomst moet worden aangenomen, in dat geval het recht voor de overeenkomst niet (verder) uit te voeren. In dat geval is De Vos diensten nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade van de opdrachtgever, onverminderd het recht en de mogelijkheid van De Vos diensten om ten opzichte van de opdrachtgever wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade dan wel de overeenkomst alsnog uit te voeren tegen een hogere prijs dan overeengekomen, tot welke betaling de opdrachtgever dan verplicht is.

Artikel 5: Inhoud, wijziging en annulering van de overeenkomst

1. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door De Vos diensten niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals (maar niet beperkt tot) de telefoon, de telefax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.

2. Gehele of gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien De Vos diensten daarmee schriftelijk instemt. Leidt een gehele of gedeeltelijke wijziging van de overeenkomst tot meerkosten, dan is De Vos diensten gerechtigd een meerprijs bij de opdrachtgever in rekening te brengen, in zoverre dat in ieder geval alle meerkosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. De opdrachtgever is bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de wijziging in de overeenkomst en vrijwaart De Vos diensten ter zake.

3. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Vos diensten is de opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren (waaronder ook “opzeggen” en “ontbinden” en dergelijke worden verstaan).

4. Aan een schriftelijke toestemming als in lid 3 genoemd verbindt De Vos diensten in ieder geval de voorwaarde dat zij gerechtigd is om aan de opdrachtgever een schadeloosstelling in rekening te brengen, welke niet lager is dan 20% van het factuurbedrag van de geannuleerde overeenkomst. De opdrachtgever blijft daarnaast verplicht en gehouden de bij De Vos diensten ontstane schade te vergoeden. Onder deze schade worden begrepen de door De Vos diensten geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die De Vos diensten reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag. Ingeval van gehele of gedeeltelijke annulering door de opdrachtgever, is de opdrachtgever bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart hij De Vos diensten ter zake.

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar het oordeel van De Vos diensten blijkt dat het ten behoeve van een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zal De Vos diensten de opdrachtgever hiervan in kennis stellen, waarna de overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk zal worden gewijzigd. De Vos diensten kan nimmer ten gevolge van een dergelijke wijziging gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de opdrachtgever.

6. Opdrachten met een doorlopend karakter die voor onbepaalde tijd zijn overeengekomen zijn opzegbaar per einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 maand.

Artikel 6: Prijzen en prijswijzigingen

1. Alle door De Vos diensten opgegeven prijzen gelden exclusief omzetbelasting en overige van overheidswege opgelegde heffingen en verhogingen, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is vermeld.

2. De prijs die De Vos diensten voor de door haar te verrichten prestaties heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestaties conform de overeengekomen specificaties.

3. De Vos diensten is gerechtigd extra kosten, welke niet uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn opgenomen, aan de opdrachtgever apart door te berekenen, indien het maken van deze kosten redelijkerwijze noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In het voorkomende geval zal de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

4. De Vos diensten is gerechtigd haar prijzen en tarieven met 100% te verhogen in geval zij op verzoek van de opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

5. De Vos diensten is voorts gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen onder meer in geval van verhogingen en/of toelagen op goederenprijzen, kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, verzendkosten, lonen of sociale lasten, waardedaling van de overeengekomen valuta en alle overige overheidsmaatregelen ten gevolge waarvan de kostprijs voor De Vos diensten wordt verhoogd.

6. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen voor de realisatie van de overeenkomst een verhoging ondergaan voordat De Vos diensten haar verplichtingen uit de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd, is De Vos diensten gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen en te wijzigen, indien en voor zover 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn verstreken.

Artikel 7: Betaling

1. De in het kader van de overeenkomst verschuldigde bedragen worden door middel van een factuur in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen de in de overeenkomst genoemde betalingstermijn, zijnde de fatale betalingstermijn. Indien er in de overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde in dat geval de fatale betalingstermijn.

2. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding.

Verrekening door de opdrachtgever is slechts toegestaan indien De Vos diensten de vordering van de opdrachtgever schriftelijk heeft erkend.

3. De Vos diensten is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.

4. De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van De Vos diensten zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan De Vos diensten te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat De Vos diensten daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van De Vos diensten tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden. De opdrachtgever is voorts te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden een voorschot te voldoen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan De Vos diensten te betalen bedragen, in het bijzonder ter zake van eventueel met de uitvoering van de overeenkomst verband houdende verzend- en portokosten (in de ruimste zin des woords).

5. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.

6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd van 1,5 % per maand over het verschuldigde (vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening), onverminderd de overige rechten die De Vos diensten ten opzichte van de Opdrachtgever wegens niet of niet tijdige betaling geldend kan maken.

7. De Vos diensten is gerechtigd en bevoegd, wanneer zich een situatie van verzuim voordoet, zoals omschreven in lid 6 van dit artikel, om de uitvoering van de overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken, totdat de opdrachtgever integraal aan zijn openstaande financiële verplichtingen heeft voldaan.

8. Indien De Vos diensten genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daaronder vallende, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij gefixeerd wordt op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 500,00 (exclusief BTW).

Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”, of enige regeling die geldt als de opvolger/vervanger van voornoemd besluit, als bedoeld in artikel 6:96 BW.

Indien voor het incasseren van een vordering het voeren van een procedure noodzakelijk is, worden de proceskosten niet beperkt tot het zogenaamde liquidatietarief; De Vos diensten is in dergelijke gevallen gerechtigd tot de door haar feitelijk gemaakte volledige proces- en advocaatkosten.

Artikel 8: Retentierecht

1. Totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst volledig is nagekomen, in het bijzonder tot voldoening van alle openstaande facturen, rente en kosten daaronder begrepen, is De Vos diensten gerechtigd alle zaken van de opdrachtgever onder zich te houden (retentierecht).

2. Het recht van retentie heeft De Vos diensten ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren dan wel dreigt komen te verkeren of surseance van betaling heeft aangevraagd.

3. De opdrachtgever is verplicht en gehouden De Vos diensten terstond schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten wensen te doen gelden (vestigen) op zaken die De Vos diensten onder zich houdt.

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst

1. De Vos diensten is vrij in de wijze waarop zij de overeenkomst uitvoert, tenzij partijen daar schriftelijk expliciete afspraken over hebben gemaakt. Alle overeenkomsten worden door De Vos diensten uitgevoerd in een door haar te bepalen volgorde, waarbij de capaciteit van de aan haar ter beschikking staande apparaten, machinepark en personeel en de graad van de bezetting daarvan mede bepalend zullen zijn voor het begin en het einde van de werkzaamheden.

2. De Vos diensten is niet gehouden zaken in gedeelten af te leveren, overigens heeft De Vos diensten wel het recht om de overeenkomst in deelleveringen na te komen. Bij levering in gedeelten dient iedere levering als een afzonderlijke transactie te worden beschouwd.

3. De Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat De Vos diensten tijdig, in ieder geval op eerste verzoek van De Vos diensten, alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen, informatiedragers, gegevens en inlichtingen, zoals onder meer maar niet beperkt tot maten, gewichten, aantallen, adressenbestanden, formulieren, drukwerk, documenten en instructies, in haar bezit heeft. Aanlevering dient te geschieden volgens de door De Vos diensten gehanteerde aanleverspecificaties. Het tot stand komen van een overeenkomst, zoals in artikel 4 van deze voorwaarden omschreven, houdt in dat de aanleverspecificaties van De Vos diensten door de opdrachtgever zijn aanvaard.

4. De aanlevering van materialen en drukwerk dient franco en vrij van kosten plaats te vinden op het door De Vos diensten opgegeven adres.

5. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, duidelijkheid en volledigheid van de aan De Vos diensten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen, informatiedragers, gegevens, inlichtingen en opgaven van welke aard dan ook en vrijwaart De Vos diensten voor eventuele aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook.

6. Indien de opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen, informatiedragers, gegevens en inlichtingen niet, niet tijdig, niet volledig of niet overeenkomstig de door De Vos diensten gehanteerde aanleverspecificaties ter beschikking stelt of wanneer de opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen jegens De Vos diensten voldoet, is De Vos diensten bevoegd en gerechtigd de nakoming van de overeenkomst onverwijld op te schorten en te staken dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te annuleren dan wel te wijzigen. De Vos diensten is ten gevolge van een dergelijke opschorting, ontbinding, annulering of wijziging nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan de Opdrachtgever. In geval van een ontbinding, annulering of wijziging van de overeenkomst heeft De Vos diensten wel het recht om, boven de al voor de uitvoering van de overeenkomst door haar gemaakte kosten, de opdrachtgever een schadeloosstelling in rekening te brengen van 50% van het factuurbedrag van het ontbonden, geannuleerde dan wel gewijzigde gedeelte van de Overeenkomst, onverminderd het recht van De Vos diensten op volledige schadevergoeding. Alsdan is de opdrachtgever bovendien tegenover derden volledig aansprakelijk voor de gevolgen van de ontbinding, annulering dan wel wijziging en vrijwaart hij De Vos diensten ter zake.

Artikel 10: Levertijden

1. De door De Vos diensten opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

2. Het enkel verstrijken van de leveringstermijn levert geen verzuim aan de kant van De Vos diensten op, ook niet in het geval van een schriftelijk overeengekomen fatale termijn van levering.

3. Bij niet tijdige levering dient De Vos diensten eerst schriftelijk door de opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij De Vos diensten een redelijke termijn tot nakoming dient te worden gegeven, welke termijn nooit korter kan zijn dan 30 dagen. De Vos diensten kan binnen deze termijn nimmer schadeplichtig en in verzuim zijn.

4. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering vanaf het bedrijf van De Vos diensten. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de te leveren zaken het bedrijf, het magazijn of een andere opslagplaats van De Vos diensten verlaten.

5. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door De Vos diensten gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door De Vos diensten mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van De Vos diensten.

6. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 4 van artikel 7 bepaalde, is een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling door De Vos Diensten nodig is. De Vos diensten is alsdan, onverlet de haar krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal De Vos diensten de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 11: Transport, opslag en risico

1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen expliciete schriftelijke aanwijzing door de opdrachtgever aan De Vos diensten is verstrekt, door De Vos diensten bepaald. Een en ander geschiedt altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever. Ook in het geval franco levering is overeengekomen en zelfs in het geval een distributeur vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van De Vos diensten zijn. De Vos diensten is derhalve nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport tot levering.

2. De Vos diensten is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt geschiedt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 12: Reclames

1. De Vos diensten zal zich inspannen om al het nodige te doen om te bewerkstelligen dat de door haar geleverde goederen en diensten voldoen aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen.

2. De opdrachtgever is verplicht onmiddellijk na de uitvoering van de overeenkomst, de door De Vos diensten geleverde prestaties en zaken grondig te inspecteren op fouten en gebreken en bij aanwezigheid daarvan De Vos diensten onmiddellijk doch uiterlijk binnen 5 dagen na de uitvoering en aflevering schriftelijk op de hoogte te brengen.

3. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na de dag van uitvoering en aflevering De Vos diensten wijst op de fouten en gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin de prestaties voornoemd zijn geleverd in te stemmen en vervalt het recht op reclame.

4. De opdrachtgever is gehouden de door hem geconstateerde fouten en gebreken nauwkeurig te specificeren onder overlegging van relevant bewijsmateriaal.

5. De Vos diensten dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de door de opdrachtgever geconstateerde fouten en gebreken te controleren. Indien de door de opdrachtgever geconstateerde fouten en gebreken naar het oordeel van De Vos diensten terecht zijn, zal De Vos diensten de keuze hebben hetzij een billijke schadevergoeding toe te kennen, met inachtneming van het in artikel 13 bepaalde, dan wel in overleg met de opdrachtgever zorg te dragen voor een adequate oplossing zoals het kosteloos herstellen van de fouten en gebreken. In dat geval kan de opdrachtgever nimmer enige aanspraak maken op vervangende of aanvullende schadevergoeding.

6. De door De Vos diensten geleverde prestaties en zaken geldt in elk geval als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

7. Indien de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde termijn van 5 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert opdrachtgever als onaanvaardbaar kort moet worden beschouwd, wordt deze termijn geacht te zijn verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van De Vos diensten voor de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.

8. De opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te laten, op te schorten, dan wel uit te stellen indien De Vos diensten in gebreke blijft met een correcte nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of ernstige schuld aan de zijde van De Vos diensten.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en schade

1. De Vos diensten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade, tenzij deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatige daad van De Vos diensten. In alle gevallen is De Vos diensten slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van De Vos diensten wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar van De Vos diensten om enige reden niet overgaat tot uitkering, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid in het voorkomende geval beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst, doch in alle gevallen tot een maximum van € 5.000,--. De Vos diensten is niet verplicht tot verdere vergoeding van schade en kosten, hoe dan ook genaamd en van welke aard dan ook, bedrijfsschade, immateriële schade of andere gevolgschade van de opdrachtgever daarbij inbegrepen.

3. De Vos diensten is niet aansprakelijk voor het op welke wijze dan ook beschadigen, verloren of teniet gaan, daaronder mede begrepen diefstal, van eigendommen van de opdrachtgever die bij De Vos diensten of bij door De Vos diensten ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.

4. De Vos diensten is voorts niet aansprakelijk in geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 14 van deze voorwaarden.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De Vos diensten.

6. De Opdrachtgever dient voor eigen rekening zorg te dragen voor verzekering van zijn eigendommen die bij De Vos diensten zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd, of bij door De Vos diensten ingeschakelde derden zijn opgeslagen, in bewerking zijn of worden vervoerd.

Artikel 14: Overmacht

1. Omstandigheden buiten de wil en toedoen van De Vos diensten om, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet langer van De Vos diensten kan worden verlangd, gelden, ongeacht of zij als blijvend of tijdelijk moeten worden aangemerkt, als overmacht, en bevrijden De Vos Diensten van de verplichting tot nakoming.

2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: oorlog, onrust, onlusten, natuurrampen, stormschade, overstromingen, abnormale weersomstandigheden, sneeuw, sneeuwval, vorst, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, gebreken aan hulp- en transportmiddelen, verkeersbelemmeringen, diefstal van goederen, wanprestatie van derden die door De Vos diensten zijn ingeschakeld evenals alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Overmacht van de zijde van leveranciers en distributeurs evenals bezorgproblemen in geval van zogenaamd moeilijk bezorgbare adressen zoals woonboten, woonwagens, huizen zonder brievenbus, gesloten flats en appartementencomplexen, vallen ook onder deze overmachtbepaling.

3. Ingeval van overmacht heeft De Vos diensten het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Artikel 15: Ontbinding en beëindiging

1. Indien de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst dan wel zich omstandigheden voordoen als vermeld in lid 2 van dit artikel, heeft De Vos diensten het recht de overeenkomst onmiddellijk tussentijds te ontbinden, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de opdrachtgever niet gerechtigd tot enigerlei schadeloosstelling en is de opdrachtgever gehouden om alle schade, rente en kosten als gevolg van de tussentijdse ontbinding c.q. beëindiging aan De Vos diensten te vergoeden.

2. De Vos diensten is onder meer gerechtigd de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien de opdrachtgever in gebreke blijft tijdig te betalen of andere verplichtingen uit de overeenkomst (inclusief deze voorwaarden) na te komen, of indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet of dreigt te gaan doen:

a. op één of meerdere vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd;

b. het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd;

c. de opdrachtgever wordt in staat van faillissement verklaard;

d. aan de opdrachtgever wordt, al dan niet voorlopig, surseance van betaling verleend of zodanige surseance van betaling wordt door de opdrachtgever aangevraagd;

e. de opdrachtgever overlijdt of wordt onder curatele gesteld;

f. de onderneming van de opdrachtgever wordt gestaakt en/of ontbonden en/of geliquideerd en/of aan een derde overgedragen;

g. De Vos Diensten wordt in staat van faillissement verklaard;

h. de opdrachtgever verricht handelingen of laat deze na, waardoor de goede naam van De Vos Diensten dan wel van derden, waaronder andere opdrachtgevers, in ernstige mate in diskrediet wordt gebracht;

i. de opdrachtgever voldoet niet langer aan door of krachtens de wet gestelde regels of voorschriften;

j. de opdrachtgever maakt melding van een betalingsachterstand.

3. Indien De Vos diensten op het moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

4. Alle vorderingen die De Vos diensten verkrijgt uit hoofde van enige in dit artikel genoemde gebeurtenis zijn onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16: Rechten van industriële en intellectuele eigendom

1. De opdrachtgever staat er voor in dat alle aan De Vos diensten ter beschikking gestelde zaken, van welke aard en in welke vorm dan ook, geen inbreuk maken op rechten van derden krachtens de nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van de industriële en/of intellectuele eigendom (en ookgeen onrechtmatige daad opleveren) en vrijwaart De Vos diensten voor alle aanspraken van derden dienaangaande.

2. De opdrachtgever staat er voorts voor in dat de inhoud van alle aan De Vos diensten ter beschikking gestelde zaken niet in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege afgekondigde bepaling en regeling, de bepalingen en regelingen van de Nederlandse Reclame Code en de Bijzondere Reclame Codes en/of navenante of daarmee samenhangende wettelijke regelingen inbegrepen en vrijwaart De Vos diensten voor alle aanspraken van derden dienaangaande.

3. De Vos diensten is gerechtigd en bevoegd een verzoek tot het aangaan van een overeenkomst om haar moverende redenen geheel of gedeeltelijk te weigeren of de uitvoering van al lopende overeenkomsten op te schorten en te staken indien de aan De Vos diensten ter beschikking gestelde zaken inbreuk opleveren op de in lid 1 genoemde rechten van derden dan wel strijdigheid opleveren met de in lid 2 genoemde bepalingen en regelingen, althans daar enige twijfel over ontstaat of blijft bestaan. In dat geval kan De Vos diensten nimmer gehouden zijn tot enige vergoeding van schade aan de opdrachtgever, onverminderd het recht en de mogelijkheid van De Vos diensten om ten opzichte van de opdrachtgever wel aanspraak te kunnen maken op vergoeding van schade.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en De Vos diensten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De rechtbank Overijssel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen (waaronder geschillen over de uitvoering van de overeenkomst of overeenkomsten) kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Niettemin heeft De Vos diensten het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18: Wijziging en uitleg van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Nederland onder nummer 56884486.

2. Bij uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

E-FULFILMENT

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot e-Fulfilment zijn naast de onder artikel 1 tot en met 18 vermelde bepalingen tevens de onderstaande artikelen 19 tot en met 22 van toepassing.

Artikel 19: Wijze van aanlevering

1. De te verwerken en/of te bezorgen zaken dienen tijdig, franco, vrij van kosten en in goede staat te worden aangeleverd aan het adres van het magazijn (opslagruimte) van De Vos diensten of aan een door De Vos diensten opgegeven adres, vergezeld van een begeleidingsbon of vrachtbrief. De Vos diensten is noch voor de inhoud van de in ontvangst genomen zaken, noch voor verborgen gebreken op welke wijze dan ook aansprakelijk. De inhoud en de hoeveelheid zaken per verpakking dient duidelijk op de begeleidingsbon of vrachtbrief te zijn aangegeven.

2. Indien de te verwerken en/of te bezorgen zaken op de overeengekomen tijd en plaats bij De Vos diensten worden aangeleverd, gelden de door De Vos diensten opgegeven levertijden met dien verstande dat de door De Vos diensten opgegeven levertijden nimmer kunnen worden beschouwd als een fatale termijn, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De Opdrachtgever dient zelf voor controle op tijdige aanlevering zorg te dragen.

Artikel 20: Aflevering en verspreiding

1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt transport tot levering door De Vos diensten voor rekening en risico van de opdrachtgever. Dit transport geschiedt onder de toepassing van de meest recente versie van de Algemene Vervoerscondities AVP/AVG. De opdrachtgever verklaart zich bekend met de inhoud van de genoemde condities. In geval een bepaling van deze voorwaarden in strijd is met de genoemde condities prevaleert de bepaling van deze algemene voorwaarden, onverminderd de gelding van de overige bepalingen van de genoemde condities.

2. Tijdstip van aflevering van de te bewerken en/of te bezorgen zaken is steeds de datum waarop de zaken door De Vos diensten bij de distributeur ter verzending worden aangeleverd. Het betreft nimmer de datum van ontvangst door de geadresseerde.

3. Indien drukwerk, brieven en dergelijke door middel van “port betaald” of machinaal gefrankeerd door de distributeur worden verzonden, geldt als datum van aflevering dan wel verzending de datum van het door de distributeur daartoe aangeleverde ontvangstbewijs.

Artikel 21: Verzekering

1. De door De Vos diensten te bewerken en/of te bezorgen zaken blijven voor rekening en risico van de opdrachtgever. De Vos diensten is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade met betrekking tot de in opslag genomen zaken, hoe ook genaamd en uit welke oorzaak ook ontstaan. De opdrachtgever is in dat kader verplicht tot de deugdelijke verzekering ervan, onder meer maar niet beperkt tot diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadigingen, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 22: Portokosten

1. Indien De Vos diensten meer porto en/of vrachtkosten dient te betalen dan waarmee bij het bepalen van de prijzen en tarieven vooraf rekening is gehouden, is De Vos diensten bevoegd en gerechtigd hiertoe zonder tussenkomst van de opdrachtgever deze extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen, dan wel door te berekenen.


Contactgegevens:

Bezoekadres: Het Lentfert 31, 7547 SN Enschede | Arnsbergstraat 9B5, 7418 EZ Deventer
Telefoon: (088) 776 0000 | E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Postadres: Postbus 1325, 7500 BH Enschede

© Copyright, De Vos diensten